دارای موجودی
نتیجه جستجو
(کنترپوان تنال)آهنگسازی به شیوه باخ

آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

40,000 35,200تومان
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

25,000 22,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

س.گریگوریف-ت.مولر

60,000 54,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

55,000 48,400تومان
آموزش کنتر پوان

آموزش کنتر پوان

پاناسوم-فوکس

30,000 26,400تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

40,000 35,200تومان
تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

مارک لوین

80,000 76,000تومان
تئوری و هارمونی بنیادین جز

تئوری و هارمونی بنیادین جز

بامداد خوشقدمی

40,000 35,200تومان
تمرین های هارمونی با پیانو

تمرین های هارمونی با پیانو

س.ی.ماکسیموف

قیمت: 65,000تومان
درآمدی بر آموزش کاربردی هارمونی

درآمدی بر آموزش کاربردی هارمونی

پیوتر ایلیچ چایکفسکی

100,000 96,000تومان
دفتر تمرین هارمونی

دفتر تمرین هارمونی

والتر پیستون

100,000 96,000تومان
رضا والی مطالعه تحلیلی (مجموعه آوازهای فولکلور شماه 14)از نظر هارمونی

رضا والی مطالعه تحلیلی از نظر هارمونی

بنیامین فسایی

120,000 105,600تومان