دارای موجودی
نتیجه جستجو
بحورالالحان

بحورالالحان

فرصت الدوله شیرازی

95,000 90,250تومان
پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)

پیوند وزنی شعر و موسیقی

اردشیر بزرگ نیا

50,000 44,000تومان
شعر ؟ یا موسیقی ؟ (تننای شعرسپید)

شعر ؟ یا موسیقی ؟

مهدی آذرسینا

75,000 66,000تومان
وزن موسیقی و شعر
وزن موسیقی و شعر

احمد رضایی

40,000 36,800تومان