دارای موجودی
���������� ����������������
آموزش پلی فونی
آموزش پلی فونی

س.گریگوریف-ت.مولر

75,000 67,500تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

100,000 88,000تومان
بیایید آهنگ بسازیم

بیایید آهنگ بسازیم

و.پودوالا

50,000 45,000تومان
تئوری مقدماتی موسیقی
تئوری مقدماتی موسیقی

ای.و اسپاسبین

63,000 55,440تومان
تئوری کمپوزیسیون معاصر

تئوری کمپوزیسیون معاصر

خولوپف-سوکولف-کورگیان

450,000 427,500تومان
تمرین های هارمونی با پیانو

تمرین های هارمونی با پیانو

س.ی.ماکسیموف

قیمت: 130,000تومان
تکالیف و تمرینات تئوری مقدماتی موسیقی
تکالیف و تمرینات تئوری مقدماتی موسیقی

ای.و اسپاسبین

80,000 70,400تومان
دوره آموزش ارکستراسیون

دوره آموزش ارکستراسیون

باتیاروف

80,000 72,000تومان
فرم در موسیقی ( قرن های هفدهم تا بیستم)
فرم در موسیقی

تاتیانا سورنونا کورگیان

400,000 352,000تومان