لیست فایل ها

آموزش مقدماتی لید گیتار

فایل تصویری فشرده (rar)

250000 ریال

آموزش مقدماتی ریتم گیتار

فایل تصویری فشرده (rar)

250000 ریال

هفته اول Prodigies

فایل تصویری فشرده (rar)

100000 ریال

هفته دومProdigies

فایل تصویری فشرده (rar)

100000 ریال

هفته سوم Prodigies

فایل تصویری فشرده (rar)

100000 ریال

هفته چهارم Prodigies

فایل تصویری فشرده (rar)

100000 ریال

هفته پنجم Prodigies

فایل تصویری فشرده (rar)

100000 ریال

هفته ششم Prodigies

فایل تصویری فشرده (rar)

100000 ریال

هفته هفتم Prodigies

فایل تصویری فشرده (rar)

100000 ریال